Estratègia va d'escollir; no pots ser-ho tot per a tothom.

Estrategia es elegir; no puedes serlo todo para todo el mundo.

Strategy is about choices; you can't be all things to all people.

—Cita/Quote: Dr Michael Porter